Polityka Prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) stosowanego od 25 maja 2018r. informujemy Państwa o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

§1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest JT Stal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-800 ul. Pawła Majnusza 9 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000385273. Spółka odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka dostosowała swoje działania do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

2. W celu zachowania prywatności naszych Klientów dbamy o bezpieczeństwo danych przechowując je na zabezpieczonych serwerach jak również stosując bezpieczne protokoły szyfrowania komunikacji.

3. Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych

§2. Przetwarzanie danych

1. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia oraz wszelkich innych działań w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę na zlecenie Klienta. Dodatkowo jako Spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych jak np. ustawodawstwo podatkowe oraz inne regulacje mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom czy działanie w interesie publicznym ( art.6 ust.1 lit. e RODO), co skutkuje przetwarzaniem danych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Spółka przetwarza Państwa dane również na podstawie Państwa zgody udzielonej w określonym celach. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania oraz prawa do odwołania zgody w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem podanych danych z bazy kontrahentów JT Stal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-800 ul. Pawła Majnusza 9. Ponadto każda osoba ma prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora o ile jest to technicznie możliwe. Każda osoba ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki na podstawie umów powierzania danych oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Podmioty te przetwarzają dane tylko i wyłącznie na zlecenie Spółki. Do podmiotów tych należą podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, windykacji czy obsługi prawnej, informatycznej, transportowej.

4. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywać się przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, zleceń i regulacji prawnych do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów Spółki lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.

5. Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów, klientów jak również z publicznych ewidencji i rejestrów zawierających dane identyfikujące Klienta, dane kontaktowe, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email : I.kaduk@jtstalserwis.com.pl

§ 3. Zasady zachowania poufności

1. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora
i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2. Administrator danych oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody w innym celu niż realizacja usług świadczonych przez Spółkę chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.